El projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL) integra en un únic material les àrees de Valencià: Llengua i Literatura i Lengua Castellana y Literatura. D’aquesta manera, el TIL parteix de la unificació de criteris quant a objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació.

En el nostre centre vam implantar el projecte TIL de forma pionera el curs 2018-2019 en el tercer curs de primària i primer d’ESO. Actualment, ja es treballa en 1r, 2n, 3r i 4t de primària i 1r i 2n d’ESO.

Ens plantegem dos objectius principals:

  • Aconseguir un bilingüisme real de les dues llengües cooficials del territori valencià.
  • Aconseguir un millor domini de les quatre habilitats lingüístiques: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral.

La posada en pràctica del projecte abasta aspectes tant importants com la naturalització del canvi de llengua, la coordinació docent, la unificació de materials, l’atenció a la diversitat i l’ús de noves metodologies, com el treball cooperatiu i les TIC.