El C. La Milagrosa s’acull al Programa de Banc de llibres de text proposat per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, mitjançant l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, en la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular (DOGV 7806, 15.06.2016).

Aquesta ordre té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc de llibres i material curricular al que es podran acollir voluntàriament les famílies de l’alumnat matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics. També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de respecte i ús responsable dels béns finançats amb fons públics.