QUÈ VOLEM?

La fi d’aquesta etapa educativa és oferir una formació integral que permeta als alumnes un desenvolupament dels aspectes humanístics, científics, tecnològics, afectius, cristians i vicencianos, així com que exploren els diferents camps de cada disciplina en vista a la construcció de la seua vocació i inserció laboral; practiquen la solidaritat i el compromís social i exercisquen la seua llibertat amb esperit democràtic i crític.

COM HO ACONSEGUIM?

  • Amb la renovació metodològica en les activitats d’ensenyament- aprenentatge aplicant les intel·ligències múltiples, la utilització com a mètode educatiu dels projectes i el treball cooperatiu en l’aula.
  • Programant activitats en les quals es desenvolupe en Carisma Vicenciano i participant en projectes solidaris.
  • Potenciant l’esforç, el treball autònom i la reflexió i interès personal.
  • Promovent que els alumnes interioritzen el valor del respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, la solidaritat i l’aprenentatge de les habilitats socials.
  • Implantació de noves metodologies en les matemàtiques en tots els cursos de secundària, programa ONMAT i en les assignatures de llengües en 1r de Secundària, TIL.
  • Atenció a la diversitat dels diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Reforços en assignatures instrumentals fora de l’horari lectiu.
  • Reforços en assignatures instrumentals mitjançant dos professors/as a l’aula.
  • Pla de Foment de la lectura i desenvolupament de l’expressió escrita.
  • Formació en el coneixement i aplicació de les Noves Tecnologies.