El projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL) integra en un únic material les àrees de Valencià: Llengua i Literatura i Llengua Castellana i Literatura. D’aquesta manera, el TIL parteix de la unificació de criteris en quant a objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació.

En el nostre centre implantem el projecte TIL de manera pionera el curs 2018-2019 en el tercer curs de primària i primer d’ESO. Actualment, ja es treballa en 1r, 2n, 3r, 4t i 5é de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO. A més, es fa un pas important en 1r d’ESO al treballar per Àmbits o TILC en aquest cas, ja que ensenyem les llengües i les ciències socials de manera conjunta.

Ens plantegem dos objectius principals:

  • Aconseguir un bilingüisme real de les dues llengües cooficials del territori valencià.
  • Aconseguir un millor domini de les quatre habilitats lingüístiques: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral.

La posada en pràctica del projecte aconsegueix aspectes tan importants com la naturalització del canvi de llengua, la coordinació docent, la unificació de materials, l’atenció a la diversitat i l’ús de noves metodologies, com el treball cooperatiu i les TIC.