El projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL) integra l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües cooficials (Valencià i Castellà) en un únic procés educatiu basant-se en l’enfocament educatiu. D’aquesta manera, el TIL part de la unificació de criteris quant a objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació perquè l’aprenentatge de les llengües siga complementari i el menys repetitiu possible.

El TIL parteix de situacions comunicatives reals on l’alumnat veu la utilitat i rellevància pràctica del que aprén, incrementant un aprenentatge més actiu, participatiu i significatiu.

Objectius principals que perseguim:

  • Contribuir al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística, aconseguint un millor domini de les quatre habilitats lingüístiques: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral, en les dues llengües.
  • Aconseguir un bilingüisme real de les dues llengües cooficials del territori valencià.

La posada en pràctica del projecte aconsegueix aspectes tan importants com la naturalització del canvi de llengua, la coordinació docent, la unificació de materials, l’atenció a la diversitat i l’ús de noves metodologies, com el treball cooperatiu i les TIC.

En el nostre centre implantem el projecte TIL de manera pionera el curs 2018-2019, en el tercer curs de primària i primer d’ESO. Actualment, ja està instaurat en les dues etapes.