El departament d’orientació escolar està format per l’orientadora, en secundària, que exerceix de coordinadora, la professora de PT en primària i l’orientadora del Gabinet psicopedagògic municipal. Depenent del tema a tractar, poden intervenir la Directora i/o el coordinador d’Estudis.

Entre les diferents responsabilitats que té el nostre centre, trobem l’orientació i suport psicopedagògic a tot l’alumnat que ho necessite, amb una atenció personalitzada. Per açò, intentem optimitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, fomentant el desenvolupament personal i integral de tot l’alumnat, atenent els principis de caràcter preventiu, flexible, no discriminatori i diferenciant segons la diversitat social i lingüística, i segons les aptituds, els interessos i les motivacions de l’alumnat.

Existeixen diferents modalitats d’intervenció, entre les quals destaquem les següents:

 • Prevenció i detecció de necessitats
 • Recolze específic a alumnes amb necessitats educatives
 • Orientació i tutoria a l’alumnat
 • Assistència al professorat
 • Intervenció psicològica i pedagògica
 • Assessorament educatiu a les famílies.

Per a posar en pràctica aquestes modalitats d’intervenció, desenvolupem les següents actuacions:

 • Realització l’avaluació i la valoració sociopsicopedagógica per a prevenir i detectar dificultats d’aprenentatge.
 • Plans d’acció personalitzats en funció de les necessitats de cada alumne.
 • Plans de desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge.
 • Assessorament i orientació vocacional
 • Formació del professorat en coneixements psicopedagògics actuals.
 • Desenvolupament d’actuacions concretes dins del Pla d’Acció Tutorial i el Pla de Convivència i resolució de conflictes, per a abordar amb èxit la funció docent i tutorial, segons els següents àmbits: ensenyar a ser persona, ensenyar a pensar, ensenyar a comportar-se (habilitats socials), ensenyar a decidir-se (presa de decisions) i ensenyar a conviure i relacionar-se amb els altres.