El domini de l’anglés com a llengua estrangera és fonamental per a la formació de l’alumnat. Conscients que l’adquisició de l’anglés de forma natural és complicada pel context social i cultural en què vivim, el Centre posa tots els mitjans necessaris perquè l’alumnat aconseguisca fer immersió lingüística en les hores que l’assignatura s’imparteix.

Per tal d’aconseguir-ho cal:

 • Seleccionar de forma adequada els continguts de cada curs.
 • Aconseguir que l’alumnat millore el seu nivell i considere l’anglés com a llengua de comunicació i aprenentatge.
 • Definir la metodologia de cadascuna de les habilitats. (Tècniques de treball individual i cooperatiu, jocs d’aprenentatge, tècniques d’escolta activa i expressió oral, etc.)
 • Tindre competència lingüística en les quatre habilitats:
   1. Comprensió Oral.
   2. Expressió Oral.
   3. Comprensió Lectora i Coneixement de la llengua.
   4. Expressió Escrita.
 • Desdoblar algunes hores lectives amb dos professors i així es treballen les habilitats d’Expressió Oral en petits grups.
 • Aportació d’un “Auxiliar de conversa” qui treballa amb petits grups l’Expressió Oral setmanalment.
 • Organitzar i definir l’avaluació de les habilitats mitjançant rúbriques, escales numèriques, etc. Cal que l’alumnat siga capaç d’entendre que totes les habilitats són importants, en especial l’expressió oral o parla. A més adequar exàmens o proves d’avaluació trimestral.