Matrícula Curs Escolar 2019-2020

Nivell Publicació Vacants Presentació sol·licituts Baremacions Llistes provisionals Llistes definitives Formalització de la matrícula
EI/EP 9 al 17 de maig 9 al 23 de maig 30 de maig 12 de juny 13 juny a 3 juliol
ESO   21 al 30 de maig 21 de maig al 11 de juny 11 de juliol 18 de juliol 19 al 26 de juliol.
 • Els sol·licitants de 1r curs d’ESO presentaran el certificat d’haver promocionat d’educació primària a ESO: des del dia 20 fins al 26 de juny.
 • Els sol·licitants de 2n, 3r i 4t d’ESO que reunisquen el requisit acadèmic, al juny o al juliol, presentaran el requisit acadèmic: des del dia 19 de juny fins al 3 de juliol.

Avís: Les famílies podran emplenar les sol·licituds de forma telemàtica en l’adreça: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

 1. La recollida dels impresos de sol·licitud podrà realitzar-se en la Secretaria del Centre i també descarregant-los en aquesta página.
 2. La presentació de les sol·licituds es realitzarà en la secretaria del centre que s’haja triat com a primera opció, en el calendari i horari que s’establisca, que estarà exposat en el tauler d’anuncis de cada centre.
 3. L’horario, del C. La Milagrosa, destinat a la presentació de sol·licituds serà:

De dilluns a divendres de 9.00 a 10.00 i dimecres de 15.30 a 17.00 hores.

 • Podran matricular-se en Ed. Infantil 3 anys els nascuts en 2016
 • Podran matricular-se en Ed. Infantil 4 anys els nascuts en 2015
 • Podran matricular-se en Ed. Infantil 5 anys els nascuts en 2014
 • Podran matricular-se en 1r Ed. Primària els nascuts en 2013
 • La resta de cursos segons documentació escolar existent.
 • Es presentarà una ÚNICA SOL·LICITUD on es faran constar fins a 3 opcions per prioritat. La sol·licitud es presentarà en el Centre de PRIMERA OPCIÓ. Si es presenta més d’una instància NO ES TINDRÀ EN COMPTE CAP D’ELLES, una vegada finalitzat el procés d’admissió s’assignarà on queden llocs vacants. La sol·licitud s’ha de presentar per duplicat.
 • En cas de separació dels pares: Tots dos han de signar la sol·licitud i presentar conveni regulador.
 1. Fotocòpia del llibre de família.
 2. DNI del pare, mare o tutor/a.
 3. Acreditación domicili: Rebut recent d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer. Si existira discrepància es requerirà un certificat de residència de l’Ajuntament/Lloc de treball del pare o mare: Certificat d’empresa acreditant relació laboral i domicili del treball. Treballadors per compte propi: Declaració censal d’alta (model 036 o 037)

 

 • Document sanitari obligatori per a inici d’etapa educativa.
 • Alumnes de 3r primària o cursos superiors. Certificació de baixa del Centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica (requisit acadèmic).

 

**En cas de sol·licitud d’un lloc escolar inexistent: El Centre justificarà recepció i entregarà al sol·licitant un escrit notificant-lo.

 • L’adjudicació dels llocs sol·licitats es realitzarà mitjançant el procediment de lliure concurrència.

 • Si l’alumnat no formalitzara, per escrit,  la matrícula en el termini expressat, s’entendrà que renúncia a la plaça escolar.

 • La falsedat en les dades donarà lloc a l’anul·lació.

DOCUMENTACIÓ INTERNA DEL CENTRE:
1) Imprés de Matrícula. Fitxa de l’alumne
2) Imprés d’opció Religió/alternativa (només primària i E.S.O.)
3) Imprés d’optativa (només E.S.O.)

 • Esportistes d’elit: Tindran prioritat d’accés l’alumnat que l’acredite en el B.O.E. o Diari Oficial de la C. Valenciana.

També poden demanar cita, amb secretaria o direcció, al telèfon 962380312 per a més informació.